نحوه آشنايي با متقاضي اخذ نمايندگي :

روش :
مکان :

مشخصات درخواست كننده :

وضعيت مالكيت محل كار :

دفتر فروش :
نمايشگاه :
انبار :

بانكهاي طرف معامله :

شركتهاي طرف معامله :

نوع و ميزان تضمين :

نوع ضمانت :
نوع ضمانت :
نوع ضمانت :

مدارک ذيل پيوست گردد :

حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
نوع وثيقه يا ضمانت تسليمي به شركت :