کاهنده نئو
کاهنده نئو
کاهنده نئو
کاهنده نئو

کاهنده نئو


پرلاتور یا سرشیر آب یک راه حل نوآورانه برای شکل دادن به جریان آب و صرفه جویی در مصرف آن است.